به سيستم امور مشتريان شتابان شبکه زنجان خوش آمديد!                                                                               چهار شنبه, 1393/2/3 ساعت: 02:21:40 PM
بازگشت

 نام مرکزپيش شمارهآدرس مرکز
 امام زنجان0241
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
32200003239999مجاز---
32600003269999مجاز---
 

 قائم زنجان0241
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
42400004279999مجاز---
 

 ملت زنجان0241
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
72400007249999مجاز---
72700007289999مجاز---
 

 مطهري زنجان0241
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
52300005269999مجاز---
 

 رسالت زنجان0241
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
42200004229999مجاز---
 

©2007 - 2014 كليه حقوق نرم افزار جامع ADSL-Tools طبق قوانين حق تكثير متعلق به آسيا تك است.